Khiên kiếm

Khiên kiếm xuất xứ Pháp, khiên và tay kiếm bằng đồng, lưỡi kiếm bằng sắt, hàng xưa decor nên lưỡi kiếm không sắc.
Kích thước: khiên 45cmx64cm, kiếm 81cm.