Đồng hồ phù điêu gỗ tích đi săn

Đồng hồ phù điêu gỗ tích đi săn dài 71cm, rộng 47cm. 2 lỗ chuông vòng 30 phút điểm 1 lần.