Bộ đỉnh và bình

Bộ đỉnh và bình đồng pháp lam Nhật xưa đã được gần 85 năm.
Kích thước: đỉnh cao 47cm, bình cao 37cm.