Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng, xuất xứ Pháp máy Japy Pháp mặt men chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Tượng ngựa đang trong tư thế hí vang. Tượng và họa tiết bằng đồng, đế đá.